نمایش دادن همه 4 نتیجه

ظـرفیت

ظرفیت حرارتی کاندنسرهای هوایی سری AB از ۵.۵ الی 77 کیلووات و سری TA از ۲۶ الی ۲۲۵ کیلووات در ΔT=15°C می باشـد.

کویــل

کویل کاندنسرهای سری AB از لوله های مسی 3/8 اینچ و فین های آلومینیومی با تراکم 8 فین در اینچ است. کویل کاندنسرهای سری TA از لوله مسی 5/8 اینچ و با تراکم 10 فین در اینچ تولید می شوند. فین ها از نـوع staggered است و لوله ها بـا فین ها توسط Expand مکانیکی اتصال کامل حرارتی پیـدا می کند.

در صورت نیـاز هر نـوع کویـل کاندنسر طبـق سفـارش مشتـری طراحی و ساختـه می شـود.
فــــن

فـن های مورد استفاده در محصولات تبادل کار دارای خصوصیاتـی از قبیل:

ساختـار فشرده(کوچک)، نصب آسان، کاهش مصرف انـرژی و راندمـان بالا بـرخوردار می باشنـد.

موتور ایـن نوع از فـن هـا دارای روتـور بیرونی بـوده، کلاس عایق بنـدی از نـوع B، کلاس حفاظتی IP54 و دارای محافظ حرارتی در درون خود می باشنـد.

انتخاب کاندنسر

برای انتخاب کاندنسر هوایی ظرفیت حرارتی و اختلاف دمایی که کاندنسر در آن شرایط کار

می کند مورد نیاز است.

اختلاف دمای مورد نیاز اختلاف بین دمای کاندنسینگ (دمایی که مبرد در آن دما تقطیر میشود) و دمای مورد نیاز است.

ظرفیت حرارتی کاندنسر را می توان با جمع کردن ظرفیت برودتی مورد نیاز و کار مصرفی کمپرسور در همان شرایط به دست آورد. به مثال ذکر شده توجه فرمائید.
برای سیستم برودتی سردخانه ای که با دمای اواپراتور i−10°C کار می کند و بار برودتی 17kw را جبران می کند, کاندنسر هوایی مورد نیاز است که در محیطی با دمای i38°C و دمای کاندنسینگ i50°C کار کند. برای شرایط فوق الذکر کمپرسور مدل D3DC-1000 انتخاب شده است. با توجه به کاتالوگ کمپرسور, ظرفیت برودتی کمپرسور 17.94kW و کار مصرفی آن در شرایط کارکرد 7.725kW است.
                                                         Qc=Qe+W

Qc ظرفیت حرارتی کاندنسـر، Qe بـار برودتی کمپرسور و W کار مصرفی کمپرسـور در شرایط کارکرد است. بـرای مثال فوقالذکر:

Qc=17.94+7.725=25.665KW
با توجه به جدول روبـرو برای اختلاف دمای i12°C و ظرفیت حرارتی 25.66kw کاندنسـر مدل D2-10 انتخاب می شـود.

نصب کانـدنسـر هوایـی

محل مناسب برای نصب کاندنسر هوایی

هوای ورودی به کاندنسـر باید به راحتی جریان یابد.

هوای خروجی از کاندنسـر باید به راحتی در محیط تخلیه شود.

محل نصب باید طوری باشد که هوای خروجی از کاندنسـر به ورود آن راه نیابد.

فضای بالای کاندنسـرهای افقی باید کاملا باز باشد.

محل نصب کاندنسـرها باید طوری تعبیه شود که باد نتواند باعث چرخش فـن ها شده

و در نتیجه کاهش فشـار شود(در پائیز و زمستان).

Capacity

The Heat Rejection capacity of “AB” series ranges from 5.5KW to 77KW (ΔT=15°C). The “TA” series range from 26KW to 225KW (ΔT=15°C).

Coil

The air-cooled condensers of “AB” and “TA” series are of staggered type and designed with 3/8” copper tubes, 8FPI and 5/8” copper tubes, 10FPI, respectively.

The copper tubes are mechanically expanded to have maximum thermal bound with the aluminum fins.

Electro Motors

Electro fans have following features :

Axial fans with external rotor motor. Three- phases motor 380/50Hz with internally wired thermal contact. Installation class is B and protection class is IP54.

Selection

In order to select a suitable condenser for a specific application refer to the following example.

The cooling capacity required for a cold room is calculated:

Qe=17kW

Refrigerant : R22

Evaparating temperature (te) = -10°C

Ambient temperature (ta) = 38°C

Condensing temperature (tc) = 50°C

Condenser ΔT=50-38=12°C

The chosen compressor is : D3DC-1000

From the compressor catalogue find the compressor power consumption (W) and refrigerating capacity (Qe) at the design conditions: W=7.725kW, Qe = 17.94kW Now calculate the required heat rejection rate for the condenser (Qc):

Qc = Qe + W

Qc = 17.94 + 7.725 = 25.665 kW

With this heat rejection rate and condenser ΔT refer to the condenser capacity table and choose a suitable model : D2 – 10 will be chosen.

Best Practices for Installation of Air Cooled Condenser

Suggestion for air cooled condenser evaporator installation

Unrestricted entering air flow is assured.
Leaving hot air is discharged into the ambient without restriction.
For proper air flow and access all sides of the unit must be a minimum of “width” of the unit away from any wall or obstruction.
For vertical discharge unit overhead obstruction are not permitted.
Wind can not force the fans to rotate during windy and cold seasons.
This will cause the head pressure to decrease.